Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 14.00

Data zaproszenia:
Miejsce: w sali konferencyjna w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Wydanie opinii w sprawie pisma dotyczącego wymiany oświetlenia ulicznego.
5. Rozpatrzenie pism w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk.
6. Opinia projektów uchwał:
1) W sprawie zmiany uchwały nr LV.297.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Brańszczyk;
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Brańszczyk;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
4) w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg;
6) w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk.

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Beata WielgolaskaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2337 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.