Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

XXVIII sesja Rady Gminy Brańszczyk w dniu 26 listopada 2020 r.

Data zaproszenia:
Miejsce: Zdalnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Brańszczyk z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na dzień 26 listopada 2020 roku o godz. 15:00.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Wniosek Radnego Jana Domalewskiego o wstrzymanie opłaty targowej w miejscowości Poręba na okres trzech miesięcy.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
2) w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji w 2021 roku;
3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2021 rok;
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
5) w sprawie ustalenia służebności gruntowej;
6) w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028;
7) w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.;
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Brańszczyk.
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy/-/ Ewa Beata Wielgolaska


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 47 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.