Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

I N F O R M A C J A o XLVI sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 14:00;

Data zaproszenia:
Miejsce: Świetlica OSP w Brańszczyku

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy
5. Informacja o pracy Urzędu Gminy za okres między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024;
2) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2018;
3) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku;
4) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.
5) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu właściwości Powiatu - zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk w 2017 roku;
6) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk;
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk;
9) zmieniająca uchwałę Nr XLIV.220.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2017-2025;
11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2017 rok;
12) sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brańszczyk na lata 2018 – 2028;
13) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2018;
14) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brańszczyk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Brańszczyk
Sławomir GałązkaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 876 razy.
© 2006 - 2012 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: KAMIL GINKO, e-mail: kamil.ginko@branszczyk.pl, tel.: (29) 679-40-40
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.