Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Data umieszczenia:

Wójt Gminy Brańszczyk zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. W Konkursie mogą brać udział osoby, rodziny, zespoły.
Szopka może być wykonana ręcznie z dowolnych materiałów. Nie wolno jednak stosować elementów gotowych jak lalki, figurki etc.
Termin składania prac: 17 grudnia g.15.30 w GDK Brańszczyk.
Szczegóły w regulaminie.

Gminny Konkurs
na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
pod patronatem Wójta Gminy Brańszczyk 2019r.

Regulamin Gminnego Konkursu na
„Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową w gminie Brańszczyk”


§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Brańszczyk.
2. Konkurs jest objęty patronatem Wójta Gminy Brańszczyk.

§ 2. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej Szopki Bożonarodzeniowej.
2. Szopkę należy wykonać własnoręcznie z surowców: naturalnych ( np. drewno, rośliny), spożywczych (np. makaron) lub przemysłowych (plastik, mydło itp.)
3. Szopka nie może zawierać elementów gotowych (np. kupionych figurek, lalek itp.)
4. Wymiary szopki są nieograniczone.

§ 3. Cele konkursu

1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji szopek betlejemskich.
2. Rozwijanie wyobraźni twórczej w zakresie wykorzystania surowców naturalnych i wtórnych w tworzeniu dzieła.
3. Integracja społeczności gminnej.

§ 4. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do całej społeczności gminnej.
Prace będą oceniane w 2 kategoriach:
• Rodzina,
• Zespół.

§ 5. Termin i warunki uczestnictwa w konkursie

1. Termin ogłoszenia konkursu – 26.11.2016r.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia,
b) wykonać pracę zgodną z tematem konkursu,
c) wypełnić formularz zawierający:
 imię i nazwisko autora (zgłaszającego lub przedstawiciela),
 miejsce zamieszkania autora,
 nazwę i adres instytucji (w przypadku, gdy praca jest zgłaszana przez instytucję),
 imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich),
 numer telefonu autora pracy, opiekuna lub instytucji zgłaszającej,
 adres e-mail autora pracy, opiekuna, przedstawiciela lub instytucji zgłaszającej,
 oświadczenie, że praca jest własnego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich,
d) dostarczyć pracę do Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku do dnia 17.12.2016r., do godziny 15.30.

§ 6. Przebieg konkursu

1. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
2. Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie www.branszczyk.pl.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gminnego spotkania opłatkowego
w Urzędzie Gminy. (dokładny termin zostanie podany telefonicznie)
4. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace zgodne z regulaminem zostaną zaprezentowane
na wystawie pokonkursowej.

§ 7. Nagrody

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
2. Autorzy wszystkich prac otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki.
3. Dla laureatów przewidziana jest nagroda w postaci wycieczki do Warszawy w okresie świątecznym zwiedzanie najciekawszych szopek bożonarodzeniowych w stolicy oraz iluminacji świetlnej na Trakcie Królewskim, zwiedzanie wybranego muzeum.
4. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
6. Prace niezgodne z wymogami Regulaminu konkursu nie będą oceniane.

§ 8. Kryteria oceny prac

Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
• Zgodność pracy z tematem konkursu,
• Nawiązanie w pracy do cech, walorów i tożsamości lokalnego środowiska gminy,
• Inwencja twórcza, pomysłowość, oryginalność,
• Dobór materiałów zgodny z Regulaminem konkursu,
• Walory artystyczne pracy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem całości majątkowych praw autorskich do nich na rzecz Organizatora o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do całościowej lub częściowej publikacji prac m.in. do:
a) wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,
b) utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych wszelkimi technikami graficznymi,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac konkursowych na nośnikach elektronicznych,
d) publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach zamkniętych i otwartych,
e) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych z wykorzystaniem prac konkursowych,
f) wprowadzenia do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie.
3. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
5. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród,
na warunkach określonych w ustawie z dn. 27.04.2016r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2018r., poz. 1000).
6. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
7. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie ww.branszczyk.pl.


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 406 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.