Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Regulamin imprezy Dożynkowej

Data umieszczenia:

Każda impreza masowa musi posiadać swój regulamin i zgodnie z przepisami udostępnić go wszystkim uczestnikom.
Poniżej znajdziecie Państwo treść tego Regulaminu, z którym prosimy się zapoznać.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
pn.: Dożynki Powiatowo-Gminne

§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje podczas imprezy pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe” (zwanej dalej Imprezą) w dn. 25.08.2019 r. organizowanej w Skansenie im. Marii Żywirskiej ul. Jana Pawła II 61 w Brańszczyku (zwanym dalej Terenem Imprezy).
2. Organizatorem Imprezy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych jest Gminny Dom Kultury w Brańszczyku.
3. Osoby przebywające na terenie Imprezy (zwane dalej Uczestnikami) podlegają przepisom porządkowym dotyczącym Terenu Imprezy, przepisom niniejszego Regulaminu oraz przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację w/w przepisów przez te osoby.
§2
Wstęp
1. Uczestnicy Imprezy mają prawo wstępu na Teren Imprezy od momentu udostępnienia go przez Organizatora.
2. Dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie z opiekunem prawnym.
3. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na Terenie Imprezy do momentu jej zakończenia a następnie bez zbędnej zwłoki go opuścić.
4. Organizator zastrzega sobie niewpuszczenie na Teren Imprezy osób w przypadku, kiedy liczba Uczestników Imprezy przekroczy maksymalną ilość założoną przez Organizatora.

§3
Kontrola i zachowanie
1. Organizator powołuje służby porządkowe w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, do których należy dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie służb porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu i zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, termin ważności, pieczęć i podpis Organizatora.
2. Każda z osób obecnych na Imprezie jest obowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej dowód tożsamości (legitymacja, dowód osobisty).
3. Osoby obecne na Imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, służb porządkowych oraz spikera.
5. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, mają prawo wobec osób uczestniczących w Imprezie przy wejściu na Teren Imprezy, a także w jej trakcie do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie,
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy masowej,
b) legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 6 i w § 4 ust. 1 pkt a) niniejszego Regulaminu,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem obiektu,
a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust. 5 pkt c, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie (np. życia lub zdrowia ludzkiego) oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
6. Organizator odmówi wstępu na teren Imprezy lub wyprosi z terenu Imprezy osobę:
b) u której stwierdzono posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty (np. puszki, opakowania szklane, napoje, pasy), które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników Imprezy oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
c) co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, na podstawie art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
d) odmawiającej poddaniu się czynnościom, o których mowa w ust. 5 powyżej,
e) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
f) naruszającej którykolwiek z zakazów wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.
7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać opuszczenia terenu Imprezy, a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Imprezy.

§4
Zakazy
1. Zakazuje się:
a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących w opinii Organizatora zostać uznane za niebezpieczne),
• materiałów wybuchowych,
• wyrobów pirotechnicznych,
• materiałów pożarowo niebezpiecznych,
• narkotyków, środków odurzających lub innych substancji psychotropowych,
• żywności i napojów nabytych poza terenem Imprezy,
• siedziska składanego lub turystycznego,
• instrumentów muzycznych i jakichkolwiek innych przedmiotów i urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem,
• flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1 m² (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatora),
b) wnoszenia na teren Imprezy wszelkich napojów alkoholowych,
c) spożywania w trakcie Imprezy napojów alkoholowych,
d) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
e) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. szatnie itp.),
f) rzucania wszelkimi przedmiotami,
g) prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur lub z jakiegokolwiek innego powodu,
h) rozniecania ognia,
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania Terenu Imprezy,
j) wprowadzania zwierząt na teren Imprezy,
k) wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli na teren Imprezy,
l) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub reklamowej, prowadzenia akwizycji, zbiórek pieniężnych lub innej działalności zarobkowej (chyba, że posiadana jest zgoda Organizatora).
2. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.

§5
Odpowiedzialność
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
2. Osoby naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z Terenu Imprezy lub przekazane Policji lub innym odpowiednim służbom mundurowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. ogłoszenie żałoby na terenie, w którym miała się odbywać Impreza, siła wyższa (tj. zdarzenie nagłe, niespodziewane i niezależne od Organizatora), itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy i bez jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu dla uczestników Imprezy.
4. W razie nieodbycia się albo odbycia Imprezy jedynie w części, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty w przypadku nieodbycia się Imprezy, w tym w szczególności nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów przejazdu, noclegu lub innych kosztów poniesionych w związku z Imprezą lub jej odwołaniem.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator w zakresie określonym Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach
o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji.
2. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.
3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Organizatora są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
4. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję.
5. Wszystkie pojazdy zaparkowane na Terenie imprezy przed Imprezą jak i w czasie trwania Imprezy zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu (informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w biurze Organizatora Imprezy).
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.
9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Powiatu Wyszkowskiego www.powiat-wyszkowski.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Brańszczyk www.branszczyk.pl.


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 314 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.