Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Rekrutacja 2020/2021

Data umieszczenia:

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Brańszczyk Nr SE.2.2020

Informacja o kryteriach dotyczących rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych określone zostały w Zarządzeniu Nr SE.2.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20 stycznia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się kryteria wymienione w Uchwale Nr XXXVII.198.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.


Uchwała nr XXXVII.198.2017 z 17.03.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkołyInformacja o kryteriach dotyczących rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkłach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zlokalizowanych na obszarze Gminy Brańszczyk, w pierwszej kolejności na wolne miejsca w powyższych formach wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brańszczyk.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica dziecka.

Wnioski można pobrać w danym przedszkolu, szkole lub skorzystać z załączników do niniejszej informacji.
Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6 lat czyli urodzone w latach 2014-2017.
Na wniosek rodzica dziecko 5 letnie może odbywać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.
Deklaracje należy składać w dniach 17-21 luty 2020 r. zgodnie z zarządzeniem Nr SE.2.2020 Wójta Gminy Brańszczyk. Deklaracje do pobrania w przedszkolu.

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w:

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn.zm.), 

• Zarządzeniu Nr SE.2.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do szkoły podstawowej, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańszczyk,

• Uchwale Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brańszczyk jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione w pkt 1 mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium wraz z punktacją oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium:

1. Dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko-20 punktów

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub nauki w trybie dziennym.

2. Dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko-10 punktów

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub nauki w trybie dziennym.

3. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły na terenie Gminy Brańszczyk- 5 punktów

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

4. Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 punkt
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:
100% kwoty, o której mowa w art 5 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych dzielonej przez dochód netto na osobę w rodzinie dziecka =liczba punktów

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Brańszczyk mogą być przyjmowani do przedszkola, oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole, oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1865 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.